Regulamin

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ITMONIT
ORAZ REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

ITmonit

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA ITMONIT LUB SERWISU INTERNETOWEGO ITMONIT OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD KORZYSTANIA ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ŁĄCZNIE Z OGRANICZENIAMI UŻYTKOWANIA W NIM ZAWARTYMI. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ITMONIT I SERWISU INTERNETOWEGO ITMONIT MAJĄ TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚC JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, POWINIENEŚ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ITMONIT I SERWISU INTERNETOWEGO ITMONIT.

 

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJA
  4. KLIENT, UŻYTKOWNIK
  5. OGRANICZONA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE
  6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  8. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
  9. POSTANOWIENIA  DODATKOWE
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy dokument określa wiążące zasady korzystania z Oprogramowania ITmonit oraz Serwisu Internetowego ITmonit. Regulamin oraz inne dokumenty i informacje, do których odsyła, określają w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania umów, w tym Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Oprogramowania oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego; prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz innych osób korzystających z Oprogramowania lub Serwisu Internetowego; ograniczenia w korzystaniu z Oprogramowania ITmonit oraz Serwisu Internetowego ITmonit; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy dokument, jak i Oprogramowanie oraz Serwis Internetowy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że stroną Umowy Licencyjnej oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznej może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.

1.2.      Właścicielem Serwisu Internetowego ITmonit oraz podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszym Regulaminem do autorskich praw majątkowych do Oprogramowania ITmonit jest spółka NEXT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428486; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7792406950; REGON: 302173132; adres poczty elektronicznej: office@itmonit.com

1.3.      Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.3.1.      AGENT – program komputerowy instalowany na właściwym Urządzeniu (zgodnie z Dokumentacją), który zbiera dane o Urządzeniu na potrzeby Oprogramowania i pozwala korzystać z wybranych funkcjonalności i usług Oprogramowania dla danego Urządzenia. Opis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Konta Klienta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

1.3.2.      CENNIK – cennik korzystania z Serwisu Internetowego i Oprogramowania.

1.3.3.      DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Oprogramowania ITmonit, Konta Klienta oraz Serwisu Internetowego ITmonit.

1.3.4.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.5.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.3.6.      FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające Użytkownikom wymianę poglądów i opinii na temat Oprogramowania oraz wzajemną pomoc.

1.3.7.      KLIENT – Użytkownik będący stroną Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Oprogramowania lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się także do Klienta, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

1.3.8.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.9.      KONTO FORUM – funkcjonalność Forum, konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Forum (jest to konto odrębne od Konta Klienta).

1.3.10.    KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym będąca oznaczonym indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej) i hasłem zbiorem zasobów, informacji i funkcjonalności w Serwisie Internetowym Usługodawcy umożliwiającym korzystanie z Oprogramowania. Opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Konta Klienta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

1.3.11.    MONITOR – program komputerowy komunikujący się z Agentami zainstalowanymi na Urządzeniach, który gromadzi i przechowuje dane, udostępnia je do Konta Klienta w Serwisie Internetowym oraz pozwala na korzystanie z wybranych funkcjonalności i usług Oprogramowania. Opis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Konta Klienta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

1.3.12.    PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).

1.3.13.    ITMONIT; OPROGRAMOWANIE; OPROGRAMOWANIE ITMONIT – zintegrowany system do monitoringu infrastruktury IT (Urządzeń) za pośrednictwem Internetu, na który składa się zespół Usług Elektronicznych (Konto Klienta) świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz programów komputerowych (Agent, Monitor) wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi ich integralną część – będący przedmiotem Umowy Licencji oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej między Klientem, a Usługodawcą. Opis wymagań, funkcjonalności oraz usług dostępnych w ramach Oprogramowania wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

1.3.14.    REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Oprogramowania ITmonit oraz Serwisu Internetowego określający wraz z innymi dokumentami i informacjami, do których odsyła, wiążące zasady korzystania z Oprogramowania ITmonit oraz Serwisu Internetowego ITmonit.

1.3.15.    SERWIS INTERNETOWY, SERWISY INTERNETOWY ITMONIT - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://ITmonit.com oraz ich poddomenami.

1.3.16.    USŁUGODAWCA; DOSTAWCA, ITMONIT – spółka NEXT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428486; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7792406950; REGON: 302173132; adres poczty elektronicznej: office@itmonit.com.

1.3.17.    UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia lub przedłużenia licencji na korzystanie z Oprogramowania ITmonit zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

1.3.18.    URZĄDZENIE – urządzenie elektroniczne lub sprzęt komputerowy (komputer, laptop, drukarka, smartfon i inne urządzenia spełniające wymagania wskazane w Dokumentacji) Użytkownika mogąca być objęta albo objęta działaniem Oprogramowania.

1.3.19.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.20.    UŻYTKOWNIK – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z Oprogramowania lub Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Oprogramowania lub Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.      Serwis Internetowy służy udostępnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności Oprogramowania ITmonit, którego jednym z elementów są Usługi Elektroniczne dostępne w ramach Serwisu Internetowego, w tym wypadku Konto Klienta. Korzystanie z Oprogramowania ITmonit wymaga utworzenia Konta Klienta. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego, w tym Konta Klienta oraz korzystający z Oprogramowania obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.2.      W Serwisie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta oraz Forum.

2.2.1.      Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.2.1.1.      Użytkownik ma możliwość utworzenia i korzystania z Konta Klienta niezależnie od korzystania z Monitora i Agentów.

2.2.1.2.      Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest odpłatnie i przez czas i na zasadach wskazanych w Cenniku.

2.2.1.3.      Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez jego deaktywację korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@itmonit.com lub też pisemnie na adres: ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań. Rezygnacja z Konta Klienta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia należnych Usługodawcy płatności za korzystanie z Konta Klienta i Oprogramowania.

2.2.2.      Forum – korzystanie z Forum przez Użytkownika możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego oznaczonej Forum. Aby dodać nowy temat lub odpowiedź na Forum niezbędne jest uprzednie utworzenie Konta Forum lub zalogowanie się na już utworzone Konto Forum oraz podanie następujących danych Usługobiorcy: treść, podpis i adres poczty elektronicznej (w przypadku nowego tematu dodatkowo tytuł).

2.2.2.1.   Przeglądanie tematów i wpisów na Forum dostępne jest dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga utworzenia Konta Forum. Udział w dyskusjach (w tym tworzenie tematów i wpisów) na Forum wymaga uprzedniego utworzenia Konta Forum i zalogowania się na nie przez Użytkownika.

2.2.2.2.   Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji Usługodawcy. Forum stanowi jedynie udostępnienie przestrzeni w Serwisie Internetowym do swobodnej wypowiedzi Użytkowników oraz udostępnienie przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.

2.2.2.3.   Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność prawną z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw osób trzecich.

2.2.2.4.   Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny mieć charakter merytoryczny i powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania, modyfikowania i niepublikowania wypowiedzi Użytkowników bez podania przyczyny.

2.2.2.5.   Usługa Elektroniczna Forum świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Forum poprzez zamknięcie zakładki Forum. Usunięcie treści utworzonych przez Użytkownika w ramach Forum możliwe jest poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@itmonit.com lub też pisemnie na adres: ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań.

2.3.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.      Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.    WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJA

3.1.      Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania przez każdego Użytkownika z Oprogramowania (Licencja). Każdy Użytkownik korzystający z Oprogramowania, w tym na podstawie Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Oprogramowania lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego lub na podstawie upoważnienia Klienta zgodnego z zawartą przez Klienta Umową Licencyjną dotyczącą korzystania z Oprogramowania lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Oprogramowania (Licencji).

3.2.      Informacje o zdarzeniach dostępne w ramach Oprogramowania pochodzą z Urządzeń i zbierane są za pomocą Agentów. Rola Agentów ogranicza się w tym wypadku do ich przekazania i udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem Oprogramowania. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji. Oprogramowanie ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinno stanowić jedynej podstawy decyzji Użytkownika. Usługodawca zaleca w każdym wypadku korzystanie z kilku niezależnych źródeł informacji oraz z pomocy profesjonalisty celem weryfikacji planowanych działań przed podjęciem decyzji przez Użytkownika.

3.3.      Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

3.4.      Usługodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Oprogramowanie bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie lub system lub sieć, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane i używane będzie wolne od podatności na włamania lub ataki.

3.5.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Oprogramowaniu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

3.6.      Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Oprogramowania jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jej dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Oprogramowanie należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Oprogramowana lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków określonych wyraźnie w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Oprogramowania, a także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Oprogramowania, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaki handlowe mogą być jedynie użyte do określenia wydruku sporządzonego przez Oprogramowanie. Takie użycie znaków handlowych nie daje żadnych praw własności do znaku handlowego. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Oprogramowania.

3.7.      Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.8.      Uruchomienie Oprogramowania wymaga pobrania Monitora i Agenta oraz zainstalowania ich na Urządzeniu Użytkownika spełniającym warunki wymagania wskazane w Dokumentacji oraz zgodnie z informacjami podawanymi w trakcie procesu instalacji. Użytkownik może korzystać z Monitora i Agenta wyłącznie w celu korzystania z Oprogramowania. Użytkownik może zainstalować jeden Monitor oraz nieokreśloną liczbę Agentów na swoich Urządzeniach w celu korzystania z Oprogramowania.

3.9.      Warunkiem zainstalowania i korzystania z Oprogramowania jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia instalację i korzystanie z Oprogramowania. Oprogramowanie może zostać pobrane ze strony Serwisu Internetowego Usługodawcy po zalogowaniu na Konto Klienta.

3.10.    Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz do celów określonych w Dokumentacji. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Oprogramowania. Korzystanie z Oprogramowania oznacza uzyskanie dostępu, instalowanie, ładowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne uzyskiwanie korzyści z Oprogramowania.

3.11.    Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Oprogramowania są dostarczane przez niezależnych producentów i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

3.12.    Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika. Warunkiem korzystania z Oprogramowania jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z Oprogramowania.

3.13.    Licencja zostaje udzielona na czas określony w Cenniku.

3.14.    Korzystanie z Oprogramowania (udzielenie Licencji) jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku.

3.14.1.    Klient dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

3.15.    Klient może upoważnić innego Użytkownika do korzystania z Oprogramowania w zakresie uzyskanej Licencji. W wypadku upoważnienia przez Klienta innego Użytkownika Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z Użytkownikiem za wszelkie działania upoważnionego Użytkownika korzystającego z Oprogramowania i Serwisu Internetowego, a Użytkownik traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie udzielonego upoważnienia.

3.16.    Licencja poza przypadkiem wskazanym w punkcie poprzedzającym nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Oprogramowania i Dokumentacji.

3.17.    Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi i jedynie taki Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z Oprogramowania w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

3.18.    Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji: (1) Klient jest uprawniony do instalacji Oprogramowania na dowolnej ilości Urządzeń (2) Klient jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub w części. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony, w zakresie do (1) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu; (2) rozpowszechniania Oprogramowania, w tym najmu, Oprogramowania lub jego kopii; (3) sublicencjonowania Oprogramowania (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Oprogramowania – poza przypadkiem określonym w punkcie 3.16 Regulaminu) oraz (4) do wprowadzenia Oprogramowania do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

3.19.    Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Oprogramowania (rezygnacji z korzystania z Oprogramowania) poprzez jej odinstalowanie. Usunięcie Oprogramowania nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.

3.20.    Usługodawca może udostępnić Klientowi aktualizacje Oprogramowania. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji w ramach Oprogramowania oraz na stronie Serwisu Internetowego. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego Oprogramowania. Jeżeli Oprogramowanie jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji Oprogramowania, Użytkownik musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Oprogramowania aby legalnie użytkować Uaktualnienie, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.

3.21.    Umowa Licencyjna wygasa automatycznie w wypadku, gdy Użytkownik nie wypełni jej postanowień.  

4.    KLIENT, UŻYTKOWNIK

4.1.      Każdy Użytkownik korzystający z Oprogramowania na jakiejkolwiek podstawie, w tym na podstawie Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Oprogramowania lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego lub na podstawie upoważnienia przez Klienta zgodnego z zawartą przez Klienta Umową Licencyjną dotyczącą korzystania z Oprogramowania lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Oprogramowania (Licencji).

4.2.      Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania. Klient ma możliwość upoważnienia innego Użytkownika do korzystania z Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania w zakresie przyznanego mu dostępu, w tym przyznania dostępu do swojego Konta Klienta na określonych przez siebie zasadach w odrębnej umowie zawartej z takim Użytkownikiem. Umowa zawierana między Klientem, a Użytkownikiem oraz przyznane upoważnienie, ich zakres oraz cel nie może naruszać niniejszego Regulaminu. Użytkownik, któremu Klient przyznał dostęp do swojego Konta Klienta traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

4.3.      Przyznanie dostępu do swojego Konta Klienta przez Klienta może nastąpić na zasadach wskazanych w Dokumentacji, w szczególności przyznanie dostępu może się odbyć w ramach Konta Klienta albo poprzez przyznanie innemu Klientowi dostępu do swojego Konta Klienta.

4.4.      Klient ponosi solidarnie z Użytkownikiem pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta Klienta i Oprogramowania przez upoważnionego przez niego Użytkownika, w szczególności Klient obowiązany jest ponieść wszelkie opłaty powstałe z korzystaniem z Konta Klienta i Oprogramowania przez takiego Użytkownika.

4.5.      Klient, który upoważnia innego Użytkownika do korzystania z Oprogramowania obowiązany jest związać takiego Użytkownika niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez niego niniejszego Regulaminu. Klient ponosi solidarnie z Użytkownikiem pełną odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu przez upoważnionego przez niego Użytkownika.

5.    OGRANICZONA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE

5.1.      Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że Oprogramowanie będzie działało zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, przy założeniu, że Oprogramowanie jest użytkowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją oraz na zalecanej konfiguracji sprzętowej. Nieistotne różnice wydajności Oprogramowania w stosunku do opisu w Dokumentacji nie stanowią prawa do reklamacji. Ta ograniczona gwarancja nie dotyczy uaktualnień, wstępnych (beta) wersji Oprogramowania, wersji nie do odsprzedaży (NFR) Oprogramowania oraz wersji testowych. Jeżeli Oprogramowanie nie zachowuje się zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy i jedyne odszkodowanie / zadośćuczynienie wobec Użytkownika polega na, zależnie od wyboru Usługodawcy, wymianie Oprogramowania lub zwrocie uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję na Oprogramowanie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają dochodzenia roszczeń na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

5.2.      Powyższa ograniczona gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zobowiązanie Usługodawcy i jego dostawców w razie złamania warunków Umowy Licencyjnej. Usługodawca i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Oprogramowania. Poza postanowieniami powyższej gwarancji, i dla jakichkolwiek innych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, niezależnie od tego czy mogą one być uchylone przez lokalne prawodawstwo, Usługodawcy i jej dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań. Postanowienia niniejszego punktu nie wygasają wraz z zakończeniem (z jakiejkolwiek przyczyny) Umowy Licencyjnej, co jednakowoż nie daje Użytkownikowi prawa do dalszego korzystania z Oprogramowania po zakończeniu Umowy Licencyjnej.

6.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1.      Usługodawca licencjonuje Oprogramowanie w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Oprogramowania, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

6.2.      Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

7.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1.      Reklamacje związane z działaniem Oprogramowania, ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:

7.1.1.      pisemnie na adres: : ul. Jugosłowiańska 31, 60-301 Poznań

7.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@itmonit.com;

7.2.      Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

7.3.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.    ZACHOWANIE POUFNOŚCI

8.1.      Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności oraz do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, finansowych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i know-how Usługodawcy oraz jego dostawców uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego lub Oprogramowania.

8.2.      Obowiązek nie ujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy nie dotyczy informacji:

8.2.1.      których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,

8.2.2.      podanych wcześniej przez Usługodawcę do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych,

8.2.3.      uznanych przez Usługodawcę za objęte obowiązkiem poufności, co do których Usługodawca wyraził późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.

8.3.      Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego lub Oprogramowania.

8.4.      Informacje dotyczące Usługodawcy, o których Użytkownik powziął wiadomość przy lub w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego lub Oprogramowania nią nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

9.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

9.1.      Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

9.2.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

9.3.      W wypadku usunięcia, odinstalowania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z Oprogramowania Klientowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.

9.4.      Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nie reeksportowanie Oprogramowania, jego części ani żadnego procesu lub usługi będących bezpośrednim elementem Oprogramowania (zwanych dalej wspólnie „Składnikami Zastrzeżonymi”), do żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez Polskę, ani do żadnego przedstawiciela narodowości któregokolwiek z tych krajów, bez względu na miejsce jego przebywania, który zamierza przekazać lub przesłać Składniki Zastrzeżone z powrotem do tego kraju. Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane wyłącznie przy założeniu, że tracą one moc, w przypadku złamania powyższych zastrzeżeń.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

10.2.    Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone

10.3.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10.4.    Niniejsza Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie

10.5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

10.6.    Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.